Copyright © 2015 by "pcop"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: tonery@pcop.sk
PCOPrava
 
Prevezmeme starostlivosť nad Vaším PC
Prevezmeme starostlivosť nad Vaším PC a sieťou.
Pravidelný servis šetrí Váš čas a peniaze!
Obchodné a reklamačné podmienky
Pre svojích zákazníkov ponúkame dva druhy servis :
Obchodné a reklamačné podmienky

Tieto záručné a reklamačné podmienky upravujú vzťah medzi predavajúcim a kupujúcim. Reklamácie sa riadia Obchodným zákonníkom. Kupujúci prijíma platnosť záručných a reklamačných podmienok odberom tovaru u predavajúceho.
Záručná doba a zaručné podmienky
Záručná doba začína plynúť d
ňom vystavenia faktúry.Ak je na tovar poskytovaná záruka,musí byť vada oznamená a nároky vyplyvajúce z vady tovaru uplatnené do konca záručnej doby.
Výrobky ktoré sú dodavané so spotrebným materiálom, ktorého záručná doba je iná (uvedená nižšie). Uvedená doba na spotrebný materiál je obdobie,kde výrobca zaručuje bezproblemové používanie materiálu.
Ak sa pri reklamácii zistí, že reklamovaná chyba je zapričinená zákazníkom- poškodenie výrobku nesprávným použivaním alebo nevhodnou manipuláciou, predavajúci bude požadovať náhradu škody, ktorá mu tým vznikla..
Kontola tovaru pri prevzatí
Pri osobnom kontakte reklamujte nekompletnosť a poškodenie tovaru ihneď. Dodatočné reklamácie na množstvo a druh tovaru nebudú uznané.
V pípade zasielania tovaru, je nevyhnutné spísať s prítomným vodičom škodový zápis. Potom  treba kontaktovať prepravnú spoločnosť a dodávateľa tovaru.
Reklamácie na tovar v nekoškodenom balení a reklamácie na zjavné chyby(škrabance,zlomenie,prasknutie) sa prijímajú do 24hod od prevzatia tovaru. Po tejto dobe sa neakceptujú.
Zasielanie reklamovaného tovaru
Kupujúci je povinný zasielať tovar v takom balení, aby nedošlo k poškodeniu tovaru počas prepravy.Odporäča sa asielať v originálnom balení. Ak dôjde k poškodeniu počas prepravypri reklamácii, reklamovaný tovar nebude podliehať záručnej oprave. Za vzniknutú škodu predavajúci nenesie žiadnu zodpovednosť.
Kupujúci kreklamácii priloží kúpnu zmluvu(faktúru) a presný opis závady
Tovar nepodliehajúci záručnej oprave
Tovar nepodlieha záručnej oprave alebo výmene, ak bol poškodený:
mechanický, násilný opváraním, neodborným zásahom, živelnou pohramou, nebol prevadzkovaný podľa štandardných podmienok, poškodená garančná známka, plomba alebo seriové číslo.
Predavajúci neručí za škody spôsobené poruchou zariadení(strata dát....)a tiež za nesprávny chod,ak nebol inštalovaný oprávnenou osobou. Záruka tlačiarenských zariadení(tlačiarne,kopírky..) sa nevzťahuje, ak nie sú použíté originálne tonery, alebo tonery dodávané našou firmou.
Reklamačné podmienky- spotrebný materiál
Spotrebný materiál- patria tu všetky náplne do tlačiarní,pásky, žiarovky, výbojky
- na spotrebný materiál je záruka 6 mesiacov..
  Reklamácia tonerov a cartridgou
  - kazeta obsahuje 90% a viac pôvodnej  hmotnosti farbiva.
  - kazeta nebola opätovné plnená.
  - kazeta nebolá otvaraná a mechanický poškode
- expirácia kazety ešte neuplynula
  - kupujúci predloží pre reklamácii skušobný výtlačok a zabezpečí trysku pred zaschnutím.

Odstránenie závady
Počas záručnej doby predavajúci zabezpečí odstránenie závady. Predavajúci si vyhradzuje právo nahradiť výrobok výrobkom identickým alebo výrobkom kde technické parametre plne nahradia neopraviteľný výrobok. V prípade výmeny sa nepredlžuje záručna doba.